ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทิมา เขียวแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ทัศนีย์ เกริกกุลธร , ศิริธร ยิ่งเรงเริง , พนิตนาฎ ชำนาญเสือ , พรเลิศ ชุมชัย
คำสำคัญ การใช้สื่อสังคมออนไลน์;การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ;แรงงานกัมพูชา
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ และความรู้เท่าทันสารสนเทศ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า มีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 51.1ของแรงงานกัมพูชา โดยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารทุกวันทางโทรศัพท์มือถือ ทางไลน์คิดเป็นร้อยละ 17.1 เฟซบุ๊คคิดเป็นร้อยละ 18.3 และเพื่อดูวีดีโอคลิปหรือฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 7.3 มีการใช้อินเตอร์เน็ตน้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27.3 พบว่าแรงงานกัมพูชามีความรู้เท่าทันสารสนเทศสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์จัดอยู่ในระดับต่ำ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.7(SD=0.9) และมีทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจากอินเตอร์เน็ตในระดับน้อย และน้อยที่สุด ทุกรายการ โดยเฉพาะประเด็นการรู้จักทรัพยากรสารสนเทศสุขภาพบนอินเตอร์เน็ตที่มีประโยชน์ และวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/tla_research/article/view/92378/72373
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง