ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านเหล่าไพรงาม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงเดือน เภตรา
คำสำคัญ การพัฒนา;ระบบบัญชี;กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านเหล่าไพรงาม และออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพทอสื่อกกบ้านเหล่าไพรงาม ผลการวิจัยพบว่า ระบบบัญชีที่กลุ่มอาชีพทอสื่อกกใช้อยู่เป็นการจัดทำบัญชีแบบง่าย มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและการแบ่งผลกำไร ลงในสมุดทั่วไป การจัดเก็บเอกสารไม่มีการแยกรายการ บัญชีตามหมวดหมู่ธุรกรรม กระบวนการบัญชีไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากกระบวนการวิจัยมีการพัฒนาระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน แบ่งเป็น 5 ระบบ ได้แก่ ระบบการรับเงิน สนับสนุน ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ระบบการจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต ระบบการรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสมาชิกกลุ่ม และระบบการจัดจำหน่ายและการรับชำระเงินสด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.journal.msu.ac.th/upload/articles/article2441_46652.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านเหล่าไพรงาม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง