ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับสูงอายุในเมือง:กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสมสกาว เพชรานนท์
คำสำคัญ ผู้สูงอายุในเมือง;เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง;วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า
หน่วยงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาความต้องการด้านนันทนาการและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ และคุณค่าของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเมืองเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุซึ่งช่วยให้เมืองประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พบว่า ประโยชน์หรือคุณค่าของเครื่องออกกำลังกายที่มีต่อผู้สูงอายุนั้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 172 บาท/คน/ปี และเมื่อคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 169.5 ล้านบาท/ปี โดยผู้สูงอายุต้องการให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุบริเวณพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อแนะนำผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/2087/1223
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


คุณค่าของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับสูงอายุในเมือง:กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง