ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิติรดา เปรมปรี
คำสำคัญ ทุนทางวัฒนธรรม;ประเพณีแห่นาคโหด;ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีแห่นาคโหด ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหดมีความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(¯X =4.23) แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยทุนวัฒนธรรมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชนร่วมกันจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนมาบูรณาการจัดการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/209482/145074
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง