ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง แบบจำลองกระบวนการ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทร์ขาว สายแปลง
คำสำคัญ บทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่;การประเมินคุณภาพ;ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;แบบจำลองกระบวนการ
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง แบบจำลองกระบวนการ วิชาการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีคุณภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี(x ̅=4.48,5.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1.)มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก(¯x=4.53,S.D.=0.58) และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ อยู่ในระดับดี(¯X=4.43,S.D.=0.62) 2.)บทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 82.33/86.67 3.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบจำลองกระบวนการ ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม http://161.246.14.29/journal/images/stories/year16_1/vol16_01_03.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง แบบจำลองกระบวนการ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง