ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือนชุมชนท่องเที่ยว บ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรอนงค์ เฉียบแหลม
เจ้าของผลงานร่วม จันทิรา รัตนรัตน์
คำสำคัญ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว;ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว;การรับรู้ของนักท่องเที่ยว;ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว บ้านถ้ำเสือ เพื่อเสนอแนะแนวทางจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากหน่วยงานหรือสถานที่ทำงานที่ประจำอยู่ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวประกอบขณะมาเยือน คือการเยี่ยมชม และศึกษาฐานการเรียนรู้ของชุมชน แรงจูงใจการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือการพักผ่อนจิตใจและร่างกายในแหล่งท่องเที่ยว ส่วนการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อชุมชน นักท่องเที่ยวรับรู้ในระดับจริงว่าภายในชุมชนมีทัศนียภาพและระบบนิเวศที่ความสวยงาม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อด้านทัศนียภาพและความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวมุ่งเน้นในด้านการคงไว้ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม ไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นธรรมชาติ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมในการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนของทรัพยากรต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/223142/153394
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยือนชุมชนท่องเที่ยว บ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง