ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
เจ้าของผลงานร่วม สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ , ฐานันดร์ โต๊ะถม , ศรัณยา สินพาณี
คำสำคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่ม;ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์;มีส่วนร่วม
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าถักโคเชต์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าถักโคเชต์ ตำบลแจ้ห่ม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย 0.801 2. ผลิตภัณฑ์มีการแจ้งราคาให้ชัดเจน 0.754 3. สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 0.679 4. ผลิตภัณฑ์มีผลงานวิจัยรับรอง 0.648 5. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ 0.627 6. ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะ 0.536 7. ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล 0.501 สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรอิสระทั้งหมดได้ร้อยละ 62.833 ตามลำดับ โดยนำปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์มาดำเนินการในกระบวนการผลิตส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 98,000 บาท ด้วยช่องทางตลาดออนไลน์ และใช้แนวทางการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms/article/view/223150/153399
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์แบบมีส่วนร่วม ตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง