ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความชุกและความสัมพันธ์ของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาเกล็ดขาว และไข่ในอุจจาระคน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ
คำสำคัญ พยาธิใบไม้;เมตาเซอร์คาเรีย;ปลาเกล็ดขาว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยเรื่องนี้การศึกษาครั้งนี้ ได้สำรวจความชุกของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย ในปลาเกล็ดขาว ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวนปลาทั้งหมด 360 ตัว 11 ชนิด นำมาตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย พบ อัตราความชุกของการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาเกล็ดขาวทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 39.17 (141/360) ชนิดของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียที่ตรวจพบมากที่สุด คือ Haplorchoides sp. รองลงมาคือ Centrocestus formosanus จากผลการศึกษาพบว่าการบริโภคปลาน้ำจืดแบบดิบทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อกลุ่มพยาธิใบไม้ที่สามารถติดต่อจากปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความชุกและความสัมพันธ์ของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาเกล็ดขาว และไข่ในอุจจาระคน กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง จังหวัดเชียงราย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง