ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการสัญจรและผลกระทบภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงอารีย์ แก้วสีทา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย อรุณประภารัตน์
คำสำคัญ ระบบการสัญจร, ผลกระทบจากระบบการสัญจร, ขีดความสามารถในการรองรับได้, อุทยานแห่งชาติภูเรือ
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปริมาณยานพาหนะ ขีดความสามารถสูงสุดของระบบการสัญจร ผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้มาเยือน ผลกระทบบางประการต่อดินและพืชพรรณจากระบบการสัญจร พบว่า ลานจอดรถภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือสามารถรองรับยานพาหนะได้ 746 คัน/รอบ หรือ 842 คัน/ชั่วโมง ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจโดยรวมในการเดินทางอยู่ในระดับสูง และผลกระทบต่อดินและพืชพรรณพบว่าบริเวณใกล้ถนนมีค่าความหนาแน่นรวมของดินและจำนวนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมากกว่าในบริเวณป่าธรรมชาติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง