ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Development of Bioethanol Production Process from Oil Palm Trunk with Ethanol Membrane Separation
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรีย์พร กำเนิดกลาง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผศ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยสม และ ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
คำสำคัญ ไบโอเอทานอล, กระบวนการแยกเอทานอลด้วยเมมเบรน, ต้นปาล์มน้ำมัน, Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339, Candida Shehatae TISTR 5843
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Polydimethylsiloxane) โดยใช้อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้ดัชนีการแยกเอทานอลสูงถึง 12.68 kg/ m2h งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าต้นปาล์มน้ำมันสามารถผลิตเอทานอลได้ จากกระบวนการหมักที่เหมาะสมโดยการใช้เชื้อผสม ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง