ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจด้านการขนส่งและยานยนต์ (Approach of Vocational Education Management Respond to the Needs of the Transportation and Automotive Sectors)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติพันธ์ หันสมร
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คำสำคัญ แนวทางการจัดอาชีวศึกษา, ภาคธุรกิจด้านการขนส่งและยานยนต์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาคำตอบสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของของรัฐบาลในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งการจัดอาชีวศึกษาต้องเป็นแบบทวิภาคีตามโมเดลเอ ของ สอศ. และอิงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นหลัก ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลผลิตเป็นฐาน ผ่าน 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านหลักสูตร 2) การบริหารหลักสูตรและการฝึกอาชีพ และ 3) บทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง