ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาจาก passive infrared sensor ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Effect of balance training by a device developingfrom passive infrared sensor in stroke patients)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทิพวิมล ศิลปชัย
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
คำสำคัญ stroke;balance;auditory feedback;infrared sensor
หน่วยงาน งานกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เลขที่ 199 หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 082-9977782
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทำการวิจัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน อายุ 45-65 ปี ที่มีการลงน้ำหนักบนขาข้างอ่อนแรงในขณะยืนน้อยกว่า 40% ของน้ำหนักตัว เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) ทั้งสองกลุ่มได้รับการฝึก 5 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ภายหลังการฝึกพบว่าในกลุ่มทดลอง มีการพัฒนาขึ้นของ BBS, FRT, TUG และ % BW อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่กลุ่มควบคุมพบว่ามีการพัฒนาขึ้นของ BBS เพียงอย่างเดียว ดังนั้น โปรแกรมการการทรงตัวโดยใช้อุปกรณ์การฝึกที่พัฒนาขึ้นจากอินฟราเรดเซ็นเซอร์ร่วมกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพตามปกติทั่วไป สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทรงตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกึ่งเฉียบพลัน ได้ดีกว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพตามปกติทั่วไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง