ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ไมโครเวฟสุญญากาศและเอนไซม์ α-แอมิเลสต่อคุณภาพของข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกวรรณ จัดวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัน เทอดไทย
คำสำคัญ ไมโครเวฟ;เอนไซม์แอลฟา-แอมิเลส;ข้าว;คุณภาพการหุง
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การอบแห้งเมล็ดข้าวสารด้วยไมโครเวฟสุญญากาศ (600 วัตต์) เป็นการเปิดพื้นผิวของเมล็ดข้าวสาร ในระหว่างการหุงจึงสามารถลดปริมาณน้ำและเวลาที่ใช้ในการหุงข้าว ได้ข้าวสุกที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้น มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ลดลง นอกจากนี้ การอบแห้งเมล็ดข้าวสารด้วยไมโครเวฟสุญญากาศและย่อยด้วยเอนไซม์ α-แอมิเลส ช่วยส่งเสริมให้เอนไซม์แทรกซึมและเข้าทำปฏิกิริยาต่อเมล็ดข้าวสารได้มากขึ้น เมื่อหุงจะได้ข้าวสุกที่มีเนื่อสัมผัสนุ่มมาก ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) เพิ่มขึ้น และเกิดรีโทรเกรเดชันได้ช้า
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง