ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจำลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรพล ทรัพย์บุญ
เจ้าของผลงานร่วม ช่อเพชร จำปี
คำสำคัญ เรือสำปั้น;เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เรือสำปั้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการสร้าง การใช้ประโยชน์ และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับเรือสำปั้น และศึกษาความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือสำปั้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ช่วยใน การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลองและเรือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเรือสำปั้น เทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างขึ้นใช้ระบบจอสัมผัส ในการเรียนรู้โดยได้ทำการสร้างภาพเสมือนแบบสามมิติ ของเรือสำปั้น ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ เรือสำปั้นพาย, เรือสำปั้นเพรียว, เรือสำปั้นสวน และเรือสำปั้นจ้าง พร้อมทั้ง ประกอบเสียงคำบรรยาย อธิบายภาพ ด้านความพึงพอใจของเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง เรือสำปั้น อยู่ในระดับดีมาก และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/144.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเผยแพร่ความรู้ กรณีศึกษา เรือจำลองที่ใช้ใบพาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง