ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการบรรเทาผลกระทบทางลบในโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ม บริเวณอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พชร ภู่กําชัย
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การมีส่วนร่วมของชุมชน;ชุมชนริมน้ำ;แม่น้ำเจ้าพระยา;โครงการก่อสร้าง;เขื่อนริมตลิ่ง;ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
หน่วยงาน ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งในพื้นที่ริมน้ำ บริเวณอําเภอปากเกร็ด จากการที่รัฐบาลปัจจุบันมีโครงการแผนพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ โดยกินพื้นที่ริมน้ำเป็นวงกว้างครอบคลุม 4 จังหวัด จากการลงสํารวจพื้นที่โครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงพบว่า เกิดผลกระทบทางลบหลายด้าน โดยแบ่งออกเป็น ทางกายภาพ และผลกระทบทางทัศนคติ เช่น แนวเขื่อนทําให้วิถีชิวิตริมน้ำต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยที่การมีส่วนร่วมภาคประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเท่าที่ควร จึงได้เกิดการตั้งคําถามถึงผลกระทบจากกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งกําหนดไว้เป็นกรอบให้หน่วยงานราชการต้องดําเนินการ โดยวิธีวิจัยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับชุมชนริมน้ำในพื้นที่โครงการ โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสียเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการทรุดตัว 2) ผู้อาศัยบริเวณโดยรอบเขื่อนแต่ไม่ได้รับความเสียหาย 3) ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับชุมชนที่เขื่อนเกิดการทรุดตัว จากการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทําให้ชุมชนต้องได้รับผลกระทบเหล่านั้นโดยไม่ทันตั้งตัว ผลวิจัยนี้ชี้ให้เห็นผลกระทบจากโครงการที่ชุนชนไม่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการเท่าที่ควร เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภาครัฐในโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำอื่่น ๆ เพื่อการบรรเทาผลกระทบทางลบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อื่น ๆ ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/article/view/151373/129550
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการบรรเทาผลกระทบทางลบในโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ม บริเวณอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง