ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวและไม่มีการท่องเที่ยวในตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีรวิชญ์ บุญเสริม
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ , ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์
คำสำคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม;พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน;การท่องเที่ยว;คุณภาพน้ำทะเล;ตำบลเกาะปันหยี
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พฤติกรรมการอนุรักษ์ของคนในตำบลเกาะปันหยีในชุมชนที่มีและไม่มีการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน แต่คุณภาพน้ำทะเลในชุมชนที่มีการท่องเที่ยวโดยรวมด้อยกว่าชุมชนที่ไม่มีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะค่าแบคทีเรีย เนื่องมาจากสภาพพื้นที่และการท่องเที่ยว เสนอแนะให้เสริมสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์ที่ดี โดยเสริมความรู้เรื่องการจัดการขยะ ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม โดยเฉพาะในเยาวชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรพบปะชุมชนให้มากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตำบล และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอยู่เสมอ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง