ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศักดาชัย ม่วงพูล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ , รองศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
คำสำคัญ โครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ
หน่วยงาน สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน เป็นโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติขุนสถาน และพื้นที่เชื่อมโยง ใช้จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงตามศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวและกำหนดช่วงชั้นให้ตรงกับพื้นที่ เพื่อที่จะกำหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ เข้าใจรูปแบบการจัดการในแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ตรงเป้าหมายด้านประสบการณ์ โดยได้รับประสบการณ์และรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตรงความต้องการและเกิดความประทับใจ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง