ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองประเมินความอยู่รอดทางธุรกิจ (BUSINESS SURVIVAL ASSESSMENT MODEL)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
เจ้าของผลงานร่วม บัณฑิต ผังนิรันดร์
คำสำคัญ แบบจำลองและความอยู่รอดทางธุรกิจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษารูปแบบการวัดภาวะการล้มละลายทางธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของความอยู ่รอดทางธุรกิจ โดยศึกษาจากข้อมูลงบการเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2558 พบว่า ประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ทำนายบริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องร้อยละ 89.50 และทำนายบริษัทที่ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องร้อยละ 72.10 และโดยเฉลี่ยแล้วสมการถดถอยโลจิสติก สามารถทำนายโดยรวมได้ร้อยละ 76.40
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/yudh3o7ifbk8cok4sw.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แบบจำลองประเมินความอยู่รอดทางธุรกิจ (BUSINESS SURVIVAL ASSESSMENT MODEL) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง