ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจการจัดการคุณภาพองค์การกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรชัย ทุหมัด
เจ้าของผลงานร่วม ประสพชัย พสุนนท์ , ธีรวัฒน์ จันทึก
คำสำคัญ การวิเคราะห์องค์ประกอบ;การจัดการคุณภาพ;ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน;พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบว่า การจัดการคุณภาพองค์การมีองค์ประกอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4) ทิศทางการปฏิบัติงาน 5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 8) สิ่งอำนวยความสะดวก 9) การทำงานเป็นทีม โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต ่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) ทิศทางการปฏิบัติงาน และ 4) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/ysfdptiia1w4wg4o4.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจการจัดการคุณภาพองค์การกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง