ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกยางพารา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภมิตร ลิมปิชัย
คำสำคัญ ยางพารา;การปลูกยาง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยยางสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พอเราได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพเราเอาไปปลูกเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เลย จะมีปัจจัยที่พิจารณา 1.สภาพของพื้นที่ควรเป็นพื้นที่ราบ แต่ในกรณีพื้นที่ลาดชันดินเหมาะปลูกยางพาราไม่ควรลาดชัน 35 องศา มีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการะบายน้ำดี 2. ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 4.5-5.5 3. ภูมิอากาศ ควรมีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,200 มิลลิเมตร/ปี ขนาดพื้นที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 15 ไร่ หมุนเวียนสลับกันทำ วิธีการปลูกยาง สามารถทำได้โดยการติดตาจะไม่ชะงักการเจริญเติบโต ต้นยางจะเจริญเติบโต ระยะห่างใช้ 3 เมตรคูณระหว่างแถว 7 เมตร สูตรปุ๋ยใช้ 20-10-12 ภาคตะวันเฉียงเหนือ ระยะห่าง 3 เมตรคูณ 7 เมตร สูตรปุ๋ยใช้ 20-8-20 ภาคใต้ การดูแลรักษา หาวิธีการกำจัด ตัดแต่งกิ่งที่ต่ำกว่า 2 เมตร 50 เซนติเมตร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปลูกยางพารา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง