ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ ฝายคลองตางิ;การบริหารจัดการน้ำ;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองตางิ บริเวณบ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงษ์เจริญ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้ง พร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/MediaUploader/images/Postlist_Projects/Royal%20Development%20Projects/ฝายคลองตางิ/9ced8f0d-260c-4c27-8d9e-d15e9e8c3f31_โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง