ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์;การจัดหาแหล่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ บ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และราษฎรบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/MediaUploader/images/Postlist_Projects/Royal%20Development%20Projects/แหล่งน้ำ%20ตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์/โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง