ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการฝายบ้านกูแบกาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกูแมกาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ ฝายบ้านกูแบกาลอ;ระบบส่งน้ำ;การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงฝายบ้านกูแบกาลอ โดยเป็นการปรับปรุงฝายเดิม ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdpb.go.th/MediaUploader/images/Postlist_Projects/Royal%20Development%20Projects/ฝายบ้านกูแบกาลอพร้อมระบบส่งน้ำ%20ยะลา/โครงการฝายบ้านกูแบกาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการฝายบ้านกูแบกาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกูแมกาลอ หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง