ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ อาคารอัดน้ำห้วยหอย;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้พระราชทานพระมหากรุณาเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับราษฎรในเขตตำบลในวงใต้ รวม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 2 บ้านเนินทอง และหมู่ที่ 3 บ้านทับเหนือ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 220 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 500 ไร่ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำไว้สำหรับอุปโภค-บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://projects.rdpb.go.th/projects/5467140039639040/single
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง