ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำโคกมะตูมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองลัดฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ ประตูระบายน้ำโคกมะตูม;อาคารระบายน้ำคลองลัดฝาย;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำปลายมาศ ทดแทนฝายโคกมะตูมเดิมที่ชำรุด และก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบในบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังปรับปรุงสภาพคลองลัดฝายโคกมะตูม ความยาว 6,000 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำตามแนวคลอง จำนวน 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม https://projects.rdpb.go.th/projects/5725706885529600/single
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำโคกมะตูมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองลัดฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง