ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสกัดน้ำมันจากกากมะพร้าวหลังคั้นกะทิโดยใช้เอทานอลและการวิเคราะห์สมบัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัชชา ภิรักจรรยากุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร
คำสำคัญ กากมะพร้าวหลังคั้นกะทิ;เอทานอล;การสกัดน้ำมัน
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เอทานอลมีประสิทธิภาพที่ดีในการเป็นตัวทำละลายแทนเฮกเซนในการสกัดน้ำมันจากกากมะพร้าวหลังคั้นกะทิ โดยความชื้นของวัตถุดิบ อัตราส่วนเอทานอลต่อวัตถุดิบ อุณหภูมิ และเวลาในการสกัด มีผลต่อปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ สภาวะที่แนะนำในการสกัดน้ำมันจากงานวิจัยนี้ คือ ความชื้นกากมะพร้าวหลังคั้นกะทิร้อยละ 6.61 โดยน้ำหนักแห้ง ใช้อัตราส่วนเอทานอลต่อกากมะพร้าวหลังคั้นกะทิ 25 มิลลิลิตรต่อกรัม อุณหภูมิในการสกัดที่ 60 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการสกัด 360 นาที ซึ่งมีความสามารถในการสกัดกลับคืนน้ำมันประมาณร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก และได้น้ำมันมะพร้าวที่มีสมบัติและคุณภาพอยู่ในช่วงที่ค่ามาตรฐานกำหนด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การสกัดน้ำมันจากกากมะพร้าวหลังคั้นกะทิโดยใช้เอทานอลและการวิเคราะห์สมบัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง