ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การดื้อยาโคลิสตินของแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceaeที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุญชรัสมิ์ วงษ์อุตสาห์
คำสำคัญ colistin resistant Enterobacteriaceae, mcr-1, mcr-2 และ mcr-3
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่ม cephalosporins หรือ carbapenem ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ จำนวน 311 ตัวอย่างและตัวอย่างอุจจาระ จำนวน 235 ตัวอย่าง ที่ส่งตรวจเพาะเชื้อที่โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นำมาคัดกรองการดื้อต่อยาโคลิสติน 2 µg/ml และนำเชื้อที่ดื้อต่อโคลิสติน มาทดสอบหาค่า MIC ต่อโคลิสติน ด้วยวิธี broth microdilution และตรวจหา ยีน mcr-1, mcr-2 และ mcr-3 ด้วยวิธี PCR พบเชื้อดื้อต่อโคลิสติน จำนวน 41 ตัวอย่าง (13.2%) และพบเชื้อที่ให้ผลบวกต่อยีน mcr-1 จำนวน 7 ตัวอย่าง เป็นเชื้อ Escherichia coli ทั้งหมด และเชื้อที่ให้ผลบวกต่อยีน mcr-3 จำนวน 5 ตัวอย่าง เป็นเชื้อ Escherichia coli 3 ตัวอย่าง และ Klebsiella pneumoniae 2 ตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างอุจจาระ พบเชื้อดื้อต่อโคลิสติน จำนวน 19 ตัวอย่าง และพบเชื้อที่ให้ผลบวกต่อยีน mcr-3 จำนวน 1 ตัวอย่าง เป็นเชื้อ Klebsiella pneumoniae ดังนั้นการเฝ้าระวังการดื้อยา colistin จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยานี้โดยเฉพาะการตรวจหายีนที่อยู่บนพลาสมิด ชนิด mcr-1 และ mcr-3
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง