การคงไว้ของโลหะหนักในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบตะกอนเร่งร่วมกับเปลือกไข่ไก่เพื่อประยุกต์ในการปลูกข้าวพันธุ์กข61

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การคงไว้ของโลหะหนักในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบตะกอนเร่งร่วมกับเปลือกไข่ไก่เพื่อประยุกต์ในการปลูกข้าวพันธุ์กข61
เจ้าของผลงาน :  พิมพ์นารา แสงขาว
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   โลหะหนัก, เปลือกไข่ไก่, กากตะกอน
หน่วยงาน :  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  การใช้เปลือกไข่ไก่กักเก็บโลหะหนักในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบตะกอนเร่ง และการประยุกต์ใช้กากตะกอนร่วมกับเปลือกไข่ไก่ในการปลูกข้าว พบว่า ชุดการทดลองที่ใช้ดินนา : กากตะกอน และกากตะกอน : เปลือกไข่ไก่ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักที่ 1 : 2 และ 10 : 1 ตามลำดับ และปริมาณของปุ๋ยเคมีเท่ากับ 50% ให้ผลผลิตข้าวสูงที่สุด และปริมาณโลหะหนักในน้ำชะและในเมล็ดข้าวจากการทดลองใช้กากตะกอนร่วมกับเปลือกไข่ไก่ พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนั้นการใช้กากตะกอนยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและค่าใช้จ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การคงไว้ของโลหะหนักในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบตะกอนเร่งร่วมกับเปลือกไข่ไก่เพื่อประยุกต์ในการปลูกข้าวพันธุ์กข61 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710