ผลกระทบจากสารสกัดจากเมล็ดมะปรางต่อความไวรังสีในเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลกระทบจากสารสกัดจากเมล็ดมะปรางต่อความไวรังสีในเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์
เจ้าของผลงาน :  Aphidet Duangya
เจ้าของผลงานร่วม :   Nathupakorn Dechsupa, Jiraporn Kantapan, Padchanee Sangthong
คำสำคัญ :   Breast cancer, Bouea macrophylla Griffith, Radio-modulator, Phenolic compounds
หน่วยงาน :  Biotechnology Program, Graduate School, Chiang Mai University
คำอธิบาย :  สารสกัดจากเมล็ดมะปรางสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF7 ได้โดยมีความเป็นพิษต่อเซลล์หนูปกติ L929 ต่ำ และเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งเต้านมมีความไวต่อรังสีมากขึ้นซึ่งประเมินจากจำนวนโคโลนีที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่ฉายรังสีเพียงอย่างเดียวเทียบกับกลุ่มที่บ่มด้วยสารสกัดจากเมล็ดมะปรางความเข้มข้น 30 ถึง 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและฉายรังสีปริมาณ 2 ถึง 10 เกรย์ อีกทั้งยังเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งเต้านมเปลี่ยนแปลงจากระยะ G0/G1 เข้าสู่ระยะ G2/M มากขึ้น และเกิดการตายแบบอะพอพโทซิสเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710