การเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae ด้วยมูลนกแอ่นกินรัง เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae ด้วยมูลนกแอ่นกินรัง เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เจ้าของผลงาน :  ปนัดดา จะแจ้ง
เจ้าของผลงานร่วม :   โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, ชัยสิทธิ์ ทองจู, วนิดา สืบสายพรหม
คำสำคัญ :   นกแอ่นกินรัง, ไส้เดือนดิน (Eudrilus eugeniae), มูลสัตว์, ปุ๋ย
หน่วยงาน :  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คำอธิบาย :   EC) เป็นไปตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ส่วนในสิ่งทดลองกลุ่มอื่นก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน แต่จะมีปริมาณธาตุอาหารบางตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae ด้วยมูลนกแอ่นกินรัง เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710