ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแพร่กระจาย อาหาร และนิสัยการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์
คำสำคัญ ประเภทการกินอาหาร;ประชาคมปลา;แหล่งหญ้าทะเล;อ่าวคุ้งกระเบน;จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การแพร่กระจาย อาหาร และนิสัยการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบการแพร่กระจายของปลาในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 38 ชนิด โดยการแพร่กระจายของปลานั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงพื้นที่ แต่ในเชิงของช่วงฤดูมรสุม และช่วงการขึ้น-ลงของนำทะเลนั้น ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการวิเคราะห์นิสัยการกินอาหารของปลาในพื้นที่ศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน เป็นปลากินเนื้อ (Carnivore) และจะเข้ามาอาหารในช่วงน้ำกำลังขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแพร่กระจาย อาหาร และนิสัยการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง