ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้ และความมั่นใจในความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวน ของนักเรียนตำรวจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมวดี ไชยเวช
คำสำคัญ ความรู้;ความมั่นใจ;สืบสวนสอบสวน;นิติจิตวิทยา;ตำรวจ
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาความรู้ และความมั่นใจในความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวนของนักเรียนตำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรในสายงานสอบสวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวนในระดับปานกลาง แต่มั่นใจในความรู้ของตนในระดับมาก ผู้ที่มีความเป็นชายสูงมั่นใจในความรู้ของตนมากกว่าผู้ที่มีความเป็นชายต่ำ ในขณะที่การมีประสบการณ์ในงานตำรวจมาก่อนไม่ได้สัมพันธ์กับการมีความมั่นใจที่สูงกว่า ผลที่ได้ชี้ว่าในการอบรมของตำรวจจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวน และการตัดสินใจโดยมีความเชื่อมั่นมากเกินไป นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนตำรวจคิดท้าทายความเชื่อของตนเองและพิจารณาความเป็นไปได้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเป็นชายสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/xnr5a10z9gggwsgo8w.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความรู้ และความมั่นใจในความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวน ของนักเรียนตำรวจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง