ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การนำมาตรฐานสากลไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกระบวนการซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจแบบ startup
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วราพร จิระพันธุ์ทอง
คำสำคัญ สตาร์ทอัพ;ระบบนิเวศน์;กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบุคคล;กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์;มาตรฐานสากล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาระบบนิเวศน์และมาตรฐานสากลสำหรับกระบวนการซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนสำหรับองค์กรแบบสตาร์ทอัพ ปัจจุบันสตาร์ทอัพสามารถสร้างอำนาจการแข่งขันทางธุรกิจหรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและอัจฉริยะ งานวิจัยนี้มีสมมติฐานที่เชื่อว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจำเป็นต้องได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง จากการศึกษาพบว่าซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและอัจฉริยะจะช่วยให้ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งรวมถึงองค์กรแบบซอฟต์แวร์เทคสตาร์อัพจะมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการจัดหาสภาพและข้อได้เปรียบที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นทำงานให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าองค์กรอื่น การศึกษานี้ประยุกต์ใช้กระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล (PSP) สำหรับกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และพัฒนาการปรับใช้สคริปต์สำหรับทำตามขั้นตอนในกระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนี้โดยรวมและสตาร์ทอัพโดยทั่วไป มีการศึกษาการวัดระดับเพื่อประเมินความสำเร็จผ่านปัจจัยและเมตริกต่างๆและวงจรชีวิตของสตาร์ทอัพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/g8x6xb65yzw44wsw8.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การนำมาตรฐานสากลไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกระบวนการซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจแบบ startup is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง