ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนระหว่างปี 2543 – 2559
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม อดิศร ณ อุบล
คำสำคัญ การลงทุนโดยตรงต่างประเทศของจีน;อาเซียน;ปัจจัยการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการลงทุนโดยตรงของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเชียน เนื่องจากในปัจจุบันจีนขยายการลงทุนโดยตรงในอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่อาเซียนมีการพัฒนาขึ้นเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนจัดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ประชากรภายในกลุ่ม 625 ล้านคน มากกว่าประชากรของกลุ่มอเมริกาเหนือ หรือ กลุ่มสหภาพยุโรป และอาเซียนยังมีจำนวนแรงงานเป็นอันดับ 3 ของโลกซึ่งเป็นรองเพียงจีน และอินเดีย ทำให้กลุ่มอาเซียนมีความน่าสนใจอย่างมากต่อประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัวอย่างมากในการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ (FDI) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้มี 2 ประการ ประการแรกเพื่อศึกษาการทำ FDI ของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และประการที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเข้ามาทำ FDI ของจีนในอาเซียน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำ FDI ของจีนในอาเซียนประกอบด้วย 8 ปัจจัยจาก 13 ปัจจัยที่ทำการศึกษา และการทำ FDI ของจีนในไทยมีความสัมพันธ์เพียง 3 ปัจจัย ดังนั้นงานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรให้ความสำคัญมากขึ้นใน 3 ปัจจัย คือ การเปิดเสรีทางการค้ากับจีน จำนวนนักท่องเที่ยวจีน และจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของไทย เพื่อให้นักลงทุนจีนได้เห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และส่งผลต่อการทำ FDI ของจีนในไทยมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/3e6zn9rfksysskgk40.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงของจีนในไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนระหว่างปี 2543 – 2559 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง