ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุรธร จีนา
เจ้าของผลงานร่วม รมิตา จีนา
คำสำคัญ แกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุ;ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ;เครือข่าย;การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผู้สูงอายุ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและสร้างเครือข่ายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผุ้สูงอายุ ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้งานวิจัยให้แก่แกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วย แกนนำโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง