ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการปรับการใช้สอย อาคารที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์เป็นโรงแรมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล
คำสำคัญ การปรับการใช้สอย อาคารที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลง บางกอกสตอรี่โฮสเท็ล
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ท่ามกลางการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แนวทางการปรับการใช้สอยอาคารเก่าเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการอนุรักษ์อาคาร โดยเฉพาะอาคารที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ที่ถูกปรับการใช้สอยเป็นโฮสเท็ล มีแนวโน้มที่จะเกิดอย่างต่อเนื่องในอนาคต งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทกรณีศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประเด็นหลักสี่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่มีเชิงอนุรักษ์นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางคุณค่า และผลกระทบทางสังคม โดยมุ่งศึกษาอาคารบางกอกสตอรี่โฮสเท็ลเป็นอาคารกรณีศึกษา ผลที่ได้อาจจะไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ใช้กับอาคารกรณีศึกษาอื่นได้ แต่การประเมินในสี่ประเด็นหลักนี้สามารถที่จะเป็นแนวทางเชิงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาอื่นๆและการศึกษาต่อไปในอนาคตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/70966
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการปรับการใช้สอย อาคารที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์เป็นโรงแรมขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.