แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  สิทธิชัย ไวยพุฒ
เจ้าของผลงานร่วม :   ณัฐพล ขันธไชย
คำสำคัญ :   ความมั่นคงปลอดภัย, การปกครองท้องถิ่น, จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน :  สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คำอธิบาย :  การวิจัยจากเอกสาร การตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 100 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้นำาศาสนา นักการเมือง นักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทนายความ รวม 39 คน พบว่า นโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดความชัดเจนต่อเนื่อง ไม่มีเอกภาพในการดำเนินงาน และไม่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีความหวาดระแวง และไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ปัญหาตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มีสาเหตุสัมพันธ์กับความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของการเมืองการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/47544
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710