ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโซ่อุปทานกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินตนา สุริยะศรี
คำสำคัญ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน;คุณภาพผลิตภัณฑ์;ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการดําเนินงานและการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปและศึกษาปัญหา-อุปสรรคในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป พบว่า ตามแบบจําลอง SCOR Model ด้านการวางแผน มีการวางแผนร่วมกันกับคนในชุมชนเดียวกันและนักวิชาการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำพ่น แบ่งหน้าที่การทํางานออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันและกัน การจัดซื้อจัดหา มีการติดต่อกับผู้จัดหาวัตถุดิบโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ได้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่ การผลิตพิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทปลาและความต้องการของผู้รับซื้อผลผลิตเป็นหลัก เช่น ปลาร้า ปลาส้ม และปลาร้าบอง จําหน่ายได้ตลอดทั้งปี การขนส่ง ผู้ต้องการผลิตภัณฑ์์ปลาแปรรูปจะมาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองโดยตรง ปัญหาคือ ผลิตภัณฑ์มีอายุสั้น ผู้จัดหาวัตถุดิบไม่ได้จําหน่ายวัตถุดิบให้กับวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปเพียงแห่งเดียว และในช่วงฤดูวางไข่ไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ กระบวนการผลิตและการแปรรูปปลาเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและไม่มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานใด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://jes.rtu.ac.th/rtunc2016/pdf/Oral%20Presentation/Oral%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%203%20บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์/BU_06.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโซ่อุปทานกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง