ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มีผลต่อการส่งออกอาหารของไทย ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook Food)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปวีณา ไชยสาร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร;การส่งออกอาหารไทย;อาหารพร้อมปรุง
หน่วยงาน สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มีผลต่อการส่งออกอาหารของไทย ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง และการควบคุมความปลอดภัยของอาหารด้วยมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ หลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี และมาตรการสากลต่าง ๆ พบว่า มีหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารพร้อมปรุง ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการหามาตรฐานมารับรองอาหารพร้อมปรุงของตน ประกอบกับการขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมของโรงงานตามหลักมาตรฐานสากล ปัญหาการสื่อสาร การให้ความรับรองจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลด้านโภชนาการไปสู่ผู้บริโภคในประเทศไทย ยังไม่ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://libdoc.dpu.ac.th/thesis/146672.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มีผลต่อการส่งออกอาหารของไทย ศึกษากรณีอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook Food) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง