ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ กรดเบนโซอิก กรดซาลิซิลิค และกรดซอร์บิกในหมูยอ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชริดา พิชัย
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว;หมูยอ
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มเบนโซเอต (กรดเบนโซอิกและเกลือของกรดเบนโซอิก) และกลุ่มซอร์เบต (กรดซอร์บิก และเกลือของกรดซอร์บิก) เป็นวัตถุกันเสียตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 และตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ฉบับที่ 381 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่4) ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนกลุ่มเบนโซเอต ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำหรับวัตถุเจือปนกลุ่มซอร์เบต กฎหมายอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดและผ่านกรรมวิธีได้ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนกรดซาลิซิลิคได้ถูกกำหนดให้เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 391 พ.ศ.2561 จึงได้วิธีตรวจวิเคราะห์กรดเบนโซอิก กรดซาลิซิลิค และกรดซอร์บิก ในลูกชิ้นและหมูยอ โดยการสกัดตัวอย่างด้วย ammonium acetate buffer กับ methanol (60:40) และฉีดเข้าเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูงในสภาวะที่กำหนด และได้ทดสอบความถูกต้อง พบว่า วิธีมีความเหมาะสมโดยมีขีดจำกัดของการตรวจพบ และการวัดเชิงปริมาณของกรดเบนโซอิก กรดซาลิซิลิค และกรดซอร์บิก เท่ากับ 6 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ การเฝ้าระวังความปลอดภัยของลูกชิ้นและหมูยอที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 ได้ตรวจวิเคราะห์รวม 84 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีที่ทดสอบความถูกต้องแล้ว พบว่า ทุกตัวอย่างตรวจไม่พบกรดซาลิซิลิค แต่พบกรดเบนโซอิกร้อยละ 78.6 ของตัวอย่าง ซึ่งนับว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจพบกรดซอร์บิก ร้อยละ 11.9 แต่ปริมาณต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า วิธีนี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์และสำรวจ กรดเบนโซอิก กรดซาลิซิลิค และกรดซอร์บิกในตัวอย่างหมูยอ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/data/6124859.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ กรดเบนโซอิก กรดซาลิซิลิค และกรดซอร์บิกในหมูยอ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง