ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณภาพของเมล็ดข่อยแห้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ตวงพร เข็มทอง
เจ้าของผลงานร่วม นวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา , นันทนา กลิ่นสุนทร
คำสำคัญ เมล็ดข่อยแห้ง;คุณภาพของเมล็ดข่อยแห้ง
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ข่อย ยาไทยใช้ส่วนเมล็ดบรรเทาอาการท้องเสีย ฆ่าเชื้อโรคในช่องปากและทางเดินอาหาร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐาน ในตำรายาสมุนไพรไทย การศึกษานี้เพื่อสนับสนุนข้อมูลจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของเมล็ดข่อย ศึกษาคุณภาพของเมล็ดข่อยแห้ง จำนวน 16 ตัวอย่าง แบ่งจากร้านจำหน่ายสมุนไพร และจากนักพฤกษศาสตร์ ผลจากการศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของตัวอย่างเมล็ดข่อยแห้งที่สกัดด้วยเอทานอล ความเข้มข้นร้อยละ 95 โดยวิธีโครมาโทกราฟี ชนิดผิวบางที่ใช้แผ่นอะลูมิเนียมฉาบด้วยซิลิกาเจล เปรียบเทียบระหว่างน้ำยาแยกที่มีส่วนผสมของ heptane-ethylacetate-glacialaceticacid ในอัตราส่วน 7:3:0.2 (ชนิดที่ 1) และอัตราส่วน 10:1:0.2 (ชนิดที่ 2) ตรวจสอบด้วยน้ำยาพ่นกรดกำมะถันเจือจางความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร พบว่า น้ำยาแยกชนิดที่ 1 สามารถแยกจำนวนแถบของ สารสกัดเอทานอลของเมล็ดข่อยแห้งได้ดีกว่าน้ำยาแยกชนิดที่ 2 โดยเฉพาะสาร β-sitosterol และ lupeol การปนเปื้อนแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุไว้ในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย จำนวน 1 ตัวอย่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/data/58116.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การศึกษาคุณภาพของเมล็ดข่อยแห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง