ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ป่าชุมชน;ป่าปกปัก;คลองชะอุ่น;ทรัพยาการท้องถิ่น;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย หลายสิบปีก่อนป่าชุมชนตำบลคลองชะอุ่นไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์ การทำสัมปทานป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรมส่งผลให้ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากภัยแล้ง แกนนำชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ จึงขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในกำหนดเขตป่าชุมชนจัดระเบียบการใช้ทรัพยากร ให้ชาวบ้านร่วมฟื้นฟูดูแลรักษาป่า ส่งผลให้ป่าชุมชนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ความสำเร็จในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ อพ.สธ. ของ ต.คลองชะอุ่น เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในตำบล เป็นพลังเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชาวคลองชะอุ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SzcVFoR-LIk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความยั่งยืนของคลองชะอุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง