ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Fostering Preser-service Teachers
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชาตตระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนามัย ดำเนตร
คำสำคัญ Speaking ability, Intercultural competence, the CEFR, Task-based learning, pre-service teachers, Rajabhat university
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม the CEFR-TBL สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการพูดภาษาอังกฤษและความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล โดยผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือใน 3 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้แก่ สัมภาษณ์เพื่อน เล่านิทาน และแสดงบทบาทสมมติ ทั้งนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มในการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม เวลาที่จำกัดส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ นอกจากนี้ยังพบว่าครูมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนในการปฏิบัติภาระงาน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


Fostering Preser-service Teachers is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง