ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง DEVELOPMENT OF RAPID METHODS FOR DETECTION OF VIABLE DRIED PROBIOTIC CELL NUMBER BY MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชญาภา คณานุรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา , ดวงดาว วงศ์สมมาตร์
คำสำคัญ probiotic,viable cells,dead cells,PMA,PMA-RT-PCR
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีที่รวดเร็วในการตรวจจำนวนเซลล์โพรไบโอติกที่มีชีวิตโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาด้วยวิธี PMA-RT-PCR คือเทคนิค real time PCR ใช้ร่วมกับสาร propidium monoazide (PMA) ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของดีเอ็นเอระหว่างเซลล์ที่มีชีวิตและเซลล์ตายของโพรไบโอติกได้และใช้ specific primer เพื่อใช้ตรวจวัดหาปริมาณจุลินทรีย์และสามารถระบุสายพันธุ์ของโพรไบโอติกได้ จากการศึกษาตรวจหาปริมาณเซลล์โพรไบโอติกที่มีชีวิตโดยเทคนิค real time PCR สามารถตรวจวัดหาปริมาณเซลล์โพรไบโอติกที่มีชีวิตในผลิตภัณฑ์อาหารได้ใกล้เคียงกับปริมาณที่มีการระบุในผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


DEVELOPMENT OF RAPID METHODS FOR DETECTION OF VIABLE DRIED PROBIOTIC CELL NUMBER BY MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง