ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Tissue Culture
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;ขนุนไพศาลทักษิณ;มเหสักข์;สักสยามินทร์
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้ถูกตั้งขึ้นในปี 2528 ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนโบราณทรงปลูกโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยงในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 4 ซึ่งอยู่ด้านหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ขนุนต้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 160 ปี จึงถูกนำมาขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารสังเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจึงเหมาะกับพืชที่หายากหรือพืชใกล้จะสูญพันธุ์และยังใช้ได้กับพืชที่เป็นหมันหรือพืชไร้เมล็ด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ae7Nqi4-0V0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง