ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการเสริมบีเทนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กันยา พลเสน
เจ้าของผลงานร่วม สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ , ประสาน ตังควัฒนา , อมรรัตน์ วันอังคาร
คำสำคัญ บีเทน;ไก่เนื้อ;สมรรถนะการผลิต;คุณภาพซาก;คุณภาพเนื้อ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของการเสริมบีเทนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง ที่เลี้ยงในช่วงฤดูร้อน ใช้ไก่อายุ 1 วัน จำนวน 300 ตัวแบ่งไก่ออกเป็น 5 กลุ่ม ไก่แต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลองที่มีระดับบีเทนในสูตร 0, 0. 05, 0.1, 0.15 และ 0.2 % ทำการทดลองพบว่า การเสริมบีเทนในอาหารสามารถลดจำนวนการตายของไก่ลง การเสริมบีเทนที่ระดับ 0.20% ในอาหารมีแนวโน้มทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีขึ้น องค์ประกอบของซากพบว่า ปีกและไขมันในช่องท้องมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง โดยไก่เนื้อกลุ่มควบคุมมีส่วนปีก (8.54%) และไขมันในช่องท้อง (2.68%) สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับไก่เนื้อกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีการเสริมบีเทน นอกจากนี้ปริมาณไขมันในเนื้ออกของไก่เนื้อกลุ่มควบคุมมีค่าสูงที่สุด การใช้บีเทนไม่มีผลต่อคุณภาพเนื้ออกไก่ ยกเว้นความเหลืองที่พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับตั้งแต่ระดับ 0.1% เป็นต้นไป การเสริม บีเทนไม่ทำให้ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมดแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=98.pdf&id=765&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการเสริมบีเทนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง