ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาพตัวแทนของพื้นที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในภาพยนตร์ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้;ภาพยนตร์ไทย;ภาพตัวแทนของพื้นที่
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการสร้างภาพตัวแทนของพื้นที่ และความสัมพันธ์ระหว่างภาพตัวแทนของพื้นที่กับปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับพื้นที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในภาพยนตร์ไทย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์บริบท ผ่านภาพยนตร์ไทยขนาดยาวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผลิตและออกฉายในช่วงปี พ.ศ.2546-2559 และการสัมภาษณ์ผู้ผลิตภาพยนตร์และนักวิชาการ พบว่า ภาพยนตร์ไทยสร้างภาพตัวแทนของพื้นที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ด้วยกลวิธีที่แตกต่างกัน โดยสร้างในระบบสตูดิโอมักหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ส่วนภาพยนตร์นอกระบบมักนำเสนอเชิงศิลปะและมุมมองเชิงปัจเจกในการวิพากษ์เหตุการณ์ ส่วนใหญ่ใช้การเล่าเรื่องตามตระกูลภาพยนตร์ที่เข้าใจง่าย ภาพยนตร์แนวบันเทิงคดีมีการเล่าเรื่องพื้นที่อย่างหลากหลาย ไม่ยึดติดกับข้อมูลความจริง แตกต่างจากภาพยนตร์สารคดีที่เน้นการบันทึกภาพจากเหตุการณ์จริงมากกว่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/58457/1/5884666028.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ภาพตัวแทนของพื้นที่ “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในภาพยนตร์ไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง