ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิอารีซะห์ เลาะนะ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้;สตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีมีประเด็นดังนี้ 1) การตอบสนองต่อการสูญเสียประกอบด้วย การรับรู้หลังสูญเสียสามี, ระยะเวลาในการก้าวผ่านเหตุการณ์ และจุดเปลี่ยนความคิดสู่การจัดการ 2) การจัดการความเครียดประกอบด้วย การจัดการด้วยตนเอง และการจัดการโดยได้รับการสนับสนุนอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://core.ac.uk/download/pdf/154815113.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความเครียดและการจัดการความเครียดของสตรีที่สูญเสียสามีขณะตั้งครรภ์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง