ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญเอื้อ บุญฤทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้;อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่;พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
หน่วยงาน สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสัมภาษณ์นักการเมือง ผู้บริหารระดับสูง อดีตผู้ก่อความไม่สงบ นักวิชาการ และผู้นำตามธรรมชาติของคนในพื้นที่ พบว่า ด้านอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่มีแรงจูงใจจากประวัติความเป็นมาซึ่งขาดการเหลียวแล และไม่ได้รับความยุติธรรมมานานนับศตวรรษ ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ระหว่างรัฐสยามกับรัฐปัตตานี การดำเนินโนยายของรัฐที่ขัดต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนใช้อำนาจไปในทางที่ผิด เพื่อบรรเทาปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ด้านนโยบายดังนี้ เน้นการใช้ไม้อ่อนมากกว่าใช้ไม้แข็ง, เจ้าหน้าที่รัฐต้องพัฒนาระบบการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ, การประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายต้องยึดแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพราะชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าถึงไม่ใช่ญาติก็พี่น้องกัน, เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ใช้แนวทางสันติวิธีและมีความยุติธรรม โดยมีการประเมินผลของคนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกัน และควรใช้ตัวแบบการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตที่ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์มาแล้วนำมาประยุกต์เพื่อใช้งานต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/25267
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง