ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กวีนิพนธ์เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กลวิธีทางวรรณศิลป์กับแนวคิดสันติภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ กวีนิพนธ์;จังหวัดชายแดนภาคใต้;กลวิธีทางวรรณศิลป์;แนวคิดสันติภาพ
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษากวีนิพนธ์ตั้งแต่พ.ศ.2547-2554 ในนิตยสารรายสัปดาห์ การประกวดกวีนิพนธ์รางวัลพานแว่นฟ้าและนายอินทร์อะวอร์ด หนังสือรวมกวีนิพนธ์ของนักเขียนและกลุ่มนักเขียน พบว่า กวีนิพนธ์เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอแนวคิดสันติภาพ ได้แก่ แนวคิดสันติภาพกับการปฏิเสธความรุนแรงและแนวคิดสันติภาพกับการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก กวีเน้นแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา โดยนำเสนอภาพผลกระทบของความรุนแรง และวิจารณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรง การใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ได้แก่ การใช้รูปแบบคำประพันธ์ การใช้คำ การซ้ำ การใช้ความเปรียบคู่ขนาน การตั้งคำถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ภาพพจน์และสัญลักษณ์ การอ้างถึงการวางโครงเรื่องและสร้างตัวละคร กวีนิพนธ์เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นกวีนิพนธ์ที่บันทึกและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แสดงให้เห็นพันธกิจของกวีที่ใช้วรรณศิลป์อันประณีตและกลั่นกรองความคิดเพื่อสะท้อนปัญหาและเรียกร้องสันติภาพซึ่งเป็นความสุขที่พึงปรารถนาไม่ว่าชาติหรือศาสนาใด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/45993/1/5480150322.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


กวีนิพนธ์เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กลวิธีทางวรรณศิลป์กับแนวคิดสันติภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง